teljes lemezmegmunkálási szolgáltatások
a tervezéstől a gyártásig

Infoblokk

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési nyilatkozat

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75419/2014.

 1. Az adatkezelő neve: Gáz-Grill Kft.
 2. Az adatkezelő címe: 4833 Tiszaadony, Rákóczi út 12.
 3. Elérhetőség: +36 70 3635 822, info@gazgrill.hu
 4. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon

való vásárlás esetén történik.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. §

(1) a.) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. A kezelt adatok köre:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, e-mail cím, A felhasználó döntése alapján további megadott adatok: pl. neme, telefonszáma, foglalkozása, iskolái, így az Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti különleges adatok kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető.

 1. Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatások lehetősége. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított maximum 30 napon belül töröljük az adatokat, melyről írásban vagyunk kötelesek értesíteni a felhasználót. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti.

 1. A személyes adatok törlése:

A törlési igényt e-mailben kell eljuttatni. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat.

 1. Személyre szabott reklámok/tartalmak:

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően az adatkezelő személyre szabott saját reklámokat küldhet felhasználó e-mail, illetve levelezési címére, melyhez felhasználó jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul. A levelek tartalmának kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra,

feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó - leiratkozással - megtilthatja.

 1. Adatfeldolgozó megnevezése:

Gáz-Grill Kft.

 1. Adatfeldolgozó címe

4833 Tiszaadony, Rákóczi út 12.

 1. Adatfeldolgozás megnevezése:

Törlési igények végrehajtása, az adatok biztonságos tárolása.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben

az info@gazgrill.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat. Felhasználó lehetősége továbbá a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtti jogérvényesítés. Felhasználó fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén az adatvédelmi biztoshoz is fordulhat

(dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.) Adatkezelő a Budapest Főváros II. Kerületi Bíróság kizárólagosságát köti ki.

 1. Hatályos jogszabályok:
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló évi VI. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény
 • 226/2003. (XII. ) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló évi CVIII. törvény;
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló számú mellékletre.

 

 


ajánlatkérés